شاخه‌ها

معرفی کامل انواع ابزار آلات

معرفی کامل انواع ابزار آلات

معرفی کامل انواع ابزار آلات

 

انواع آچار آلات

 

1- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ کد: AAEB سایز: 65~6
1- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ اینچی کد: ACEB سایز: 2/1-2~4/1
2- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ کوتاه کد: AAAF سایز: 19~7
3- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ جغجغه ای کد: ABEA سایز: 19~8
4- آچار دوسر تخت کد: AAEJ سایز: 60×55~7×5/5
4- آچار دوسر تخت اینچی کد: ACEJ سایز: 16/9×2/1~16/5×4/1
5- آچار دوسر رینگ کد: AAEI سایز: 60×55~7×5/5
5- آچار دوسر رینگ اینچی کد: ACAI سایز: 16/9×2/1~16/5×4/1
6- آچار دوسر رینگ کوتاه کد: AAAK سایز: 19×18~11×10
7- آچار دوسر رینگ سرصاف بلند کد: AAAP سایز: 19×17~10×8
8- آچار دوسر رینگ باز کد: AEEA سایز: 22×19~9×8
9- آچار یکسر بکس کد: AEEB سایز: 19~8
10- آچار دوسر بکس کد: AEEC سایز: 19×18~11×10
11- آچار هلالی کد: AAAC سایز: 22×19~9×8
12- آچار چرخ کد: AEAL سایز: 2/1×21×19×17
13- آچار چرخ کد: CTIA سایز: 30×27~27×24
14- آچار دوسر رینگ جغجغه ای (دم موشی) کد: AEAH سایز: 23×21~19×17
15- آچار شلاقی با فک فولاد کروم مولیبدنیوم کد: DDAB 48~8 اینچ
16- آچار شلاقی بدنه آلومینیومی با فک فولاد کروم مولیبدنیوم کد: DDAC سایز: 48~14 اینچ
17- آچار فرانسه روکش دار کد: AMAA سایز: 12~6
18- آچار فرانسه کد: AMAB سایز: 18~4
19- ترک متر کد: ANAA سایز: 980-140~30-6 نانومتر

 

 انواع آلن

 

1- آلن بلند: AGAL
2- آلن بلند ستاره ای: AIAL
3- سری آلن جعبه ای طوسی: GAAD1509
4- سری آلن کوتاه: 1/5~10mm GAAL0910
- سری آلن بلند: 1/5~10mm: GAAL0911
- سری آلن فوق العاده بلند: 1/5~10mm: GAAL0912
- سری آلن کوتاه ستاره ای: T10~T50mm GAAL0913
5- سری آلن بلند ستاره ای: T10~T50mm: GAAL0914
- سری آلن فوق العاده بلند ستاره ای: T10~T50mm: GAAL0916
- سری آلن بلند سرگِرد: 1/5~10mm: GAAL0916
- سری آلن فوق العاده بلند سر گِرد: 1/5~10mmGAAL0917
6- سری آلن فوق العاده بلند رنگی: 1/5~10mm: GAAL0918
7- سری آلن چاقوئی معمولی: AGFB / AGFH
8- سری آلن چاقوئی ستاره ای: AIFB / AIFH
9- آلن دسته دار سرگِرد: AGCA
10- آلن دسته دارستاره ای: AIEA
11- کیت آلن دسته دار سرگرد و ستاره ای

 

انواع انبر

1- انبردست فشارقوی DBBB
2- سیم چین فشارقوی DEBB
3- سیم چین بزرگ فشارقوی DEBC
4- دم باریک فشارقوی DFBB
5- سیم لخت کن فشارقوی DIBA
6- کف چین فشارقوی DJBA
7- انبردست الکترونیکی DBBC
8- سیم چین الکترونیکی DEBD
9- دم باریک الکترونیکی DFBJ
10- دم باریک سرکج الکترونیکی DFBK
11- کف چین الکترونیکی DJBB
12- انبردست هایولتاژ DGBA
13- دم باریک هایولتاژ DGBB
14- سیم چین هایولتاژ DGBC
15- سیم لخت کن هایولتاژ DGBD
16- انبر کلاغی هایولتاژ DGBE
17- خار باز کن سرکج DCAA
18- خار باز کن سرراست DCAB
19- خار جمع کن سرکج DCAC
20- خار جمع کن سرراست DCAD
21- انبر کلاغی DDAA1210
22- انبر گاز آلماتور DJAA1210
23- انبر رینگ باز کن مستقیم JDAP
24- انبر رینگ بازکن کج JDAP0209
25- انبر بالانس JEAA1010
26- انبر بست جمع کن JEAE0107
27- انبر پرچ JBAA2448
28- انبر پرچ دودسته JBAB3264
29- انبر قفلی با سیم قطع کن DAAQ
30- انبر قفلی نوک بلند با سیم قطع کن DAAS
31- انبر قفلی جوشکاری DAAT
32- انبر قفلی گیره ای DAAU
33- انبر قفلی ورق گیر DAAV
34- انبر قفلی گیره ای با صفحه گیر DMAA
35- انبر قفلی زنجیری DMAB
36- انبر قفلی فیلتربازکن DMAC

 

انوع بکس

 

1- بکس 4/1: BAEA / BBEA
1- بکس 8/3: BAEA / BBEA
1- بکس 2/1 ، 6پر و 12پر: BAEA / BAEB / BBEA
1- بکس 4/3 ، 6پر و 12پر: BAEA / BAEB
1- بکس 1 اینچ ، 6پر: BAEA
2- بکس 2/1 بلند ، 6پر و 12پر: BAEE / BAEF
3- ست ریلی بکس 2/1 ، 10 عددی: GAAQ1104
- ست ریلی بکس 2/1 بلند ، 11 عددی: GAAQ1107
- ست ریلی بکس 4/1 و 8/3 E ، 14 عددی: GAAR1401
4- بکس شمعی: BAAR
4- بکس شمعی مگنت دار: BAAT
5- بکس پیچ گوشتی چهارسو: BCCA
6- بکس پیچ گوشتی دوسو: BCAA
7- بکس ستاره ای: BCFA
- بکس ستاره ای بلند: BCKA
8- آلن بکسی: BCDA
9- آلن بکسی فوق العاده بلند: BCIA
10- بکس هزارخاری: BCHA
11- بکس 4/1 و 8/3 و 2/1 E: BAED
12 و 13- کمک: CAAA / CAAJ / CAAO
14- تبدیل: CAEA
15- تبدیل مشکی: KACA
16- تبدیل چراغدار: GBBR1502
17- لغلغه مگنت دار: CAMA / CAHA
18- هندلی 2/1: CADC1642
19- پیچ گوشتی درایو 4/1: CAIA0815
20- بکس شمعی دسته دار: CTFB
21- کشوئی ضامن دار: CTCJ2418
22- کشوئی: CTCK / CTCA
23- دسته بکس سرلولائی: CFKA –
24- دسته بکس L: AFAO3226
25- جغجغه توپی 2/1: CAQA1660
26- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1: CJBG
27- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1: CHAG
28- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1: CHOK
29- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1: CHCC
30- دسته جغجغه 4/3 و 1: CHNC
31- دسته جغجغه 4/3: CHFS
32- دستگاه جغجغه بادی: KAAF1605
33 و 34و 35 و 36 و 37 و 38 و 39- دستگاه بکس بادی 2/1 و 4/3 و 1 اینچ: KAAA / KAAB

 

انواع پیچ گوشتی

 

1- پیچ گوشتی دوسو FAAB
2- پیچ گوشتی دوسو مشتی FABB
- پیچ گوشتی دوسو بلند FACB
3- پیچ گوشتی دوسو ضربه ای FAGB
4- پیچ گوشتی چهارسو FBAB
5- پیچ گوشتی چهارسو مشتی FBBB
- پیچ گوشتی چهارسو بلند FBCB
6- پیچ گوشتی چهارسو ضربه ای FBGB
7- پیچ گوشتی ستاره ای FEAB
8- سری پیچ گوشتی تقه ای ، 6 عددی GAAD0602
10- پیچ گوشتی جعبه ای ضربه ای ، 6 عددی GAAE0605
10- پیچ گوشتی جعبه ای ستاره ای ، 6 عددی GAAE0610
9- پیچ گوشتی جعبه ای ، 8 عددی GAAE0807
11- سری پیچ گوشتی با نوک دو سره قابل تعویض ، 10 عددی GAAI2101
12- سری پیچ گوشتی کامل با کیف قابل حمل ، 58 عددی GAAI5801
13- جعبه پیچ گوشتی موبایلی ، 8 عددی GAAW0801
14- جعبه پیچ گوشتی سردریلی ، 10 عددی GAAW1001
15- جعبه پیچ گوشتی سردریلی ، 31 عددی GAAW3101
16- سری پیچ گوشتی دوسو و چهارسو ، 14 عددی GZC14010

 

جعبه ابزار ها

1- جعبه ابزار 3 کشو TBAA0303
2- جعبه ابزار 6 کشو TBAA0601
3- جعبه ابزار 7 کشو TCAA0701
4- جعبه ابزار 13 کشو TCBA1301
5- جعبه ابزار کمدی TAAF6118
6- میز کار متحرک یک کشو TCAD0101
7- جعبه ابزار 30 پارچه پلاستیکی خانگی GAAI3001
8- جعبه ابزار سبز 80 پارچه پلاستیکی GCAI8002
9- جعبه ابزار 30 پارچه خانگی آبی GCAZ0030
10- جعبه ابزار 80 کشو GCAZ0024
11- جعبه ابزار کامل کارگاهی قابل حمل GCAZ0021
12- جعبه ابزار 7 کشو با ابزار کامل 227 پارچه GCAJ0001
13- جعبه ابزار 8 کشو بزرگ 360 پارچه GT-36001 (Jumbo)

 

 

جعبه بکس

 

1- جعبه بکس 9 پارچه ستاره ای 2/1 GAAD0903
2- جعبه بکس 10 پارچه آلنی 2/1 GAAD1007
3- جعبه بکس 15 پارچه آلنی ستاره ای بلند GAAD1506
4- جعبه بکس آلن، پیچ گوشتی دوسو، چهاررسو و ستاره ای GAAD2401
5- جعبه بکس 40 پارچه آلنی و ستاره ای GAAD4002
6- جعبه بکس 31 پارچه 2/1 و 4/1 GAAI3102
7- جعبه بکس 42 پارچه کامل 2/1 و 4/1 GAAI4201
8- جعبه بکس 17 پارچه هواگیری 4/1 GCAD1701
9- جعبه بکس 18 پارچه 8/3 GCAD1805
10- جعبه بکس 14 پارچه 1 اینچ GCAD1402
11- جعبه بکس 26 پارچه 2/1 ، 6پر GCAD2607
11- جعبه بکس 26 پارچه 2/1 ، 12پر GCAD2602
11- جعبه بکس 26 پارچه 2/1 ، 6پر اینچی GCAD2605
12- جعبه بکس 28 پارچه 2/1 و 4/1 GCAD2802
13- جعبه بکس 31 پارچه 4/1، با بکس پیچ گوشتی دوسو و چهارسو GCAD3102
14- جعبه بکس 40 پارچه 4/1 و 8/3 GCAD4002
15- جعبه بکس 17 پارچه 4/3 ، 6پر GCAI1701
15- جعبه بکس 17 پارچه 4/3 ، 12پر GCAI1702

 

سایر ابزار آلات

1- قلم GAAV0501
2- سنبه GAAV0601
3 و 4- قلاویز چپ گرد JGAW0501 / JGAW0502
5- سوپاپ جمع کن JDAN0143
6- فیلتر بازکن تسمه ای JDAU
7- فیلتر بازکن تسمه ای برزنتی JJAH0902
8 و 9- فنر جمع کن JEAC
10- کمان اره SAAA3013
11- دیلم JGAT0402
12- سوهان آهن ساب GBAR0401
13- بادپاش KAGA1904
14- بادپاش بلند KAGA1910
15- چکش دوشاخ HAAD1633
16- چکش پتکی HAAE2527
17 و 18- رینگ جمع کن سواری / مینی بوس / کامیونی JAAA
19- قیچی ورق بر چپ SBAC0125
20- قیچی ورق بر راست SBAC0225
21- قیچی ورق بر مستقیم SBAC0325
22- قیچی الکترونیکی SBAA0414
23- قیچی کابل بر DNAA1210
24- قیچی مفتول بر SBAB
- تیغه قیچی مفتول بر SLAA
25- گریس پمپ JGAE0201
26- تایلور JCAB2821
27- خودکار آهنربائی JJAG3E63 –
28- آهنربا تلسکوپی JJAG3E68
29- آینه تلسکوپی مربع JJAM0144
30- آینه تلسکوپی دایره JJAM0242
31- بشقاب مغناطیسی گرد JJAF1506
32- بشقاب مغناطیسی مربع JJAF2414
33- متر 3 / 5 / 8 متری IAAB
34- گیره DJAC

 

Related Posts:

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: